Taxonomie van Bloom

Waarvoor is de taxonomie van Bloom?

De manier om aan criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen, is door bij het ontwikkelen van lessen of projecten vragen en opdrachten op te nemen die een beroep doen op 'het hogere orde denken'. Daar kom je doormiddel van het stellen van hogere orde denkvragen.

 

Verschillende denkvragen

Hogere orde denkvragen

Bij hogere orde denkvragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op: 

 • Stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
 • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
 • Ontlokken van discussie
 • Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie

Lagere orde denkvragen

Lagere orde denkvragen zijn vragen die beroep doen op onthouden, begrijpen en (deels) toepassen. Dit type vragen is geschikt voor:

 • Evalueren van de voorbereiding en het begrip van leerlingen
 • Vaststellen van de sterktes en zwaktes van leerlingen 
 • Herhalen en samenvatten van gegeven informatie

De zes "niveaus" van Bloom

Het verschil tussen 'lagere orde denken' en 'hogere orde denken' is weergegeven in de Taxonomie van Bloom, waarin zes niveaus worden onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de ingewikkeldheid van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken.

 

 

Bron: https://talentstimuleren.nl/bloom 

Uitleg 6 niveaus

Evalueren

Evalueren is de vaardigheid om de waarde van iets (presentatie, onderzoek etc.) te kunnen beoordelen in relatie tot een bepaald doel. 

Het oordeel is gebaseerd op criteria die niet door de leerlingen zelf is geformuleerd. 

Leerdoelen 

De leerling...

 • Beoordeelt de logische samenhang van geschreven materiaal 
 • Beoordeelt de geschiktheid van de onderbouwing van conclusies

Analyseren 

Analyseren is de vaardigheid om informatie op te delen in onderdelen, zodat de structuur kan worden begrepen en bestudeerd. 

Leerdoelen 

De leerling...

 • Herkent onuitgesproken aannames 
 • Herkent fouten in de logica van redeneringen
 • Onderscheidt feiten van gevolgtrekkingen 
 • Evalueert de relevantie van informatie 

Toepassen 

Toepassen is de vaardigheid om kennis in nieuwe en concrete situaties toe te passen. 

Leerdoelen 

De leerling...

 • Past concepten en principes toe in nieuwe situaties 
 • Past wetten en theorieën toe in praktische situaties 
 • Demonstreert correct gebruik van een methode of procedure

Begrijpen 

Begrijpen is de vaardigheid om een passende betekenis te geven aan informatie. 

Leerdoelen 

De leerling...

 • Begrijpt feiten en principes 
 • Interpreteert verbaal materiaal 
 • Interpreteert schema's en grafieken
 • Vertaalt verbaal materiaal in formules
 • Voorspelt toekomstige gevolgen op basis van data

Onthouden 

Onthouden is het kunnen ophalen van geschikte informatie, variërend van feiten tot complete theorieën. 

Leerdoelen 

De leerling...

 • Kent basisbegrippen 
 • Kent specifieke feiten 
 • Kent methoden en procedures 
 • Kent basisprincipes 

 

Creëren 

Creëren is de vaardiheid om met behulp van het geleerde nieuwe ideeën, oplossingen, producten te ontwikkelen.

Leerdoelen 

De leerling...

 • Verzint een oplossing 
 • Stelt een onderzoeksvoorstel op
 • Doet een uitvinding